Най-трудно решими са проблемите, отнасящи се до ромския етнос

Образователната интеграция на децата от малцинствата е неефективна, въпреки вложените 26 милиона лева. Това е заключението от одит на Сметната палата.

Проверката обхвана изпълнението на програмата „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” за периода 2012-2014 година. Целта ѝ беше осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици, успешна социализация и съхраняване и развиване на културната идентичност. 

По темата

Най-трудно решими се оказват проблемите, отнасящи се до ромския етнос, който е третата по големина етническа група у нас и представлява 4,9% от населението.

В одита се припомня, че в миналото са създадени „сегрегирани училища“ в ромските квартали. Сега за успешна интеграция на ромските деца е необходимо в училищата и детските градини да бъдат сформирани смесени групи и паралелки, отразяващи пропорционално етнокултурните характеристики на населението в съответното селище. Осъществените дейности в тази насока обаче не са достатъчно ефективни, а институциите и властите не са обединили достатъчно усилия.

За децата, за които българският език не е майчин, е осигурена възможност за допълнително обучение, но няма държавен стандарт с правила за образователната интеграция.

Между институциите няма добра координация, няма и ефективен контрол от страна на регионалните инспекторати.

Няма ред за събирането на данни за етническия произход на децата и учениците по проекти, финансирани от национални програми и със средства по три схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Това затруднява оценяването дали са постигнати целите и планираните ефекти.

Липсва адекватна система за оценяване на проектните предложения от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Това поражда рискове за значителен субективизъм, развитие на корупционни практики, както и риск да бъдат финансирани проекти с участието на минимален брой деца и ученици от етническите малцинства.

Насоките за кандидатстване по конкурсните процедури на Центъра съдържат и субективни критерии и показатели за оценка.

Сметната палата е дала 3 препоръки към министъра на образованието и науката и 18 препоръки към Управителния съвет и директора на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.