За периода на проверката дружеството е изпълнявало договори за 3,7 милиарда лева

Дружеството „Автомагистрали“ е сключвало договори с трети лица за изпълнение на договори, които са му възлагани по облекчен ред. Това е установила проверка на Сметната палата, която ще бъде изпратена до Народното събрание и до Софийската градска прокуратура по нейно искане.

За периода на проверката дружеството е изпълнявало договори за 3,7 милиарда лева.

Договорите с външните изпълнители са били големи авансови вноски, често преди да се получи конкретното задание от възложителя на основния договор. 

Установените от Сметната палата факти и обстоятелства не дават увереност, че „Автомагистрали“ ЕАД разходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности, за които не разполага с достатъчен собствен капацитет. Това е заключението на одитната институция, която е проверила дейността на компанията от началото на 2016-а до края на 2020-а година по решение на 44-тото Народно събрание. За одитирания период дружеството има договори на обща стойност над 3,7 милиарда лева без ДДС. 12 от общо 14-те договора са с Агенция „Пътна инфраструктура“, а другите два - с Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Шест от изпълняваните от „Автомагистрали“ ЕАД договори са възложени без провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки чрез т.нар. „in house“ възлагане.

От тях четири договора са от Пътната агенция. Общата им стойност е над 3,6 милиарда лева без ДДС, което е 96,9% от общата стойност на всички изпълнявани от дружеството договори за съответния период. За голяма част от тях дружеството е сключило договори с трети лица, като по този начин е подменен изпълнителят, смятат от Сметната палата. От Палатата дават пример с проект, с който дружеството сключва 129 договора с 30 външни лица на стойност 411 милиона лева, или 87 на сто от цената на основния договор. 180 милиона от тях са изплатени авансово, като по този начин третите лица са разполагали с голям публичен ресурс без реално да изпълняват дейност.