Предвижда се и втора дата за изпита след 7 клас

Министерството на образованието и науката предлага промени в учебните програми по общообразователните учебни предмети от I до X клас. Целта е тяхното усъвършенстване и актуализиране в няколко насоки.

Първата група промени са за отпадане на теми, очаквани резултати и понятия. Това се прави по български език и литература (БЕЛ), математика, информатика, философия, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. По география и икономика например отпада понятието „отрасъл“; а по БЕЛ – анотация и делово писмо.

Друга промяна е свързана с преместване на теми, очаквани резултати и понятия в друг клас в рамките на етапа – по БЕЛ, математика, география и икономика и химия и опазване на околната среда. Например Вазовите „Левски“ от „Епопея на забравените“ и „Под игото“ да се преместват от Х в IX клас, за да се освободи учебно време за десетокласниците да се подготвят за Национално външно оценяване. По математика понятието „Проста лихва“ се премества от V в VII клас, а темата „Еднаквости в равнината“ преминава от общообразователна в разширена подготовка. Нови понятия и очаквани резултати се включват по география и икономика, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Например по география и икономика се въвежда понятието „кръгова икономика“, а по човекът и природата се добавят примерни интегрирани теми за лабораторни работи и проектни дейности в частта „Единство на природата“.

Вече ще е възможно повторното явяване на матура след 12 клас

Отпада и изискването за минимален брой оценки за учебен срок по чужди езици в VIII – X клас.

Предложените промени в учебните програми за началния образователен етап са малко и се отнасят до учебните предмети: български език и литература за I – IV клас, изобразително изкуство за I клас, технологии и предприемачество за I – IV клас, родинознание за II клас, човекът и обществото за III клас. В прогимназиален и първи гимназиален етап са заложени промени по български език и литература за V – X клас, математика за V – X клас, информатика за VIII клас, география и икономика за V – X клас, философия за VIII и X клас, човекът и природата V и VI клас, биология и здравно образование за VII – X клас, физика и астрономия за VII – X клас, химия и опазване на околната среда за VIII – X клас. И в трите етапа не са предложени съдържателни промени по история и цивилизации, музика и чужд език.

Предлагат се промени във всички учебни програми по Физическо възпитание и спорт от I до XII клас, насочени към прецизиране на учебното съдържание, съобразно наличната материалната база, двигателните умения и способности на учениците. Разширява се обхватът на възможните избираеми области по физическо възпитание и спорт, например - шахмат и ракетни спортове.

Промените в учебните програми са свързани с оптимизирането им съобразно възрастовите особености на учениците и с обогатяване на междупредметните връзки.

По география и икономика изчисляването на действителни разстояния по карта с помощта на числен мащаб ще се изучава вече не в V клас, а в VII клас, като това е съобразено със знанията, уменията и отношенията, формирани от учебния предмет математика. С цел прецизиране е направена замяна на понятието „стопанство“ с понятието „икономика“.

За по-голяма яснота основните формули за величини и закономерности в учебните програми по физика и астрономия се изнасят в отделни таблици.

Над 1 000 училища са подали концепции за изграждане на STEM кабинети

Актуализираните учебни програми ще влизат в сила стъпка по стъпка, за да се осигури възможността за осъществяване на разместването между класовете. За учебната 2023 – 2024 година – за I, II, III, IV, V и VIII клас, за 2024 – 2025 години – за VI и IX клас, а за учебната 2025 – 2026 година – за VII и X клас. До одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите.

Предложените промени са в резултат на приключилия цялостен преглед на приложимостта на програмите през 2022 година. Прегледът включваше анкети сред учители върху учебните програми по всички общообразователни учебни предмети от I до X клас, изготвяне на становища на работни групи (по две за всеки учебен предмет, като в екипите участваха и учители, предложени от социалните партньори), анкетни проучвания за мнението на учениците за обучението по общообразователните учебни предмети, включително и професионално социологическо проучване (с мнението на родителите и учениците за учебното съдържание в I - X клас). Част от прегледа беше и дискусията с депутати от Комисията по образованието и науката в 48. Народно събрание. Важна роля за предлаганите промени имаха и срещите и консултациите с методиците и психолозите, на които се обсъждаха резултатите от становищата и анкетите.

МОН предвижда промени в наредбата за оценяване на учениците

Темата с промените в образователната система коментира и образователният министър Галин Цоков. Той обяви, че се обсъжда да има втора дата за изпита след 7 клас за учениците, които са били възпрепятствани и не са се явили на Външното оценяване. Става въпрос, ако детето е болно или се е случила трагедия в семейството му. Вероятно втората дата ще бъде през есента, като за тези ученици ще има друго класиране. Предстои да се детайлизират условията и документите, които учениците ще трябва да предоставят.

“Идеята ни е тези деца, които се явяват на допълнителната дата, да се състезават само за незаетите места от редовния план-прием”, каза проф. Цоков. Той поясни, че те ще могат да влязат в съответно училище само ако успеят да достигнат бала, с който учениците са приемани по време на редовните класирания.

“При форсмажорни ситуации, както бяха наводненията през тази година, ще се издава заповед за провеждане на изпита след 7 клас на друга дата”, каза още министър Галин Цоков. Той съобщи, че критериите за оценка на есето за държавния зрелостен изпит и преразказа на националното външно оценяване ще бъдат публично оповестени. “Целта е всички родители и ученици да знаят по какви критерии работят оценителите, за да повишим и доверието в този процес”, обясни проф. Цоков.

Според Мария Атанасова, която е учител по френски език в езиковата гимназия „Иван Вазов“ в Пловдив, това ще даде възможност на преподавателите да оценяват цялостната работа на децата в клас, а не само върху отделен урок.

„Със сигурност 2-3 оценки биха били достатъчни. Много е жалко, ако мотивираме учениците да учат с това, че ще бъдат изпитвани и оценявани”, смята преподавателката.

Съгласно новите текстове учителите ще могат да възлагат до 3 задачи за писмено изпълнение извън учебния час. В началните класове ще могат да се дават до три пъти седмично домашни по български език и литература, както и по математика. Ограничението за останалите предмети е не повече от веднъж за петте учебни дни. За всички останали класове се предвиждат две домашни по предмет на седмица. Преподавателите няма да имат право да дават задачи за писмено изпълнение през ваканциите.

„Смятам, че домашните трябва да са съобразени с някакъв по-развит модел, с по-практическа насоченост”, каза родителят Атанас Петров.

И според образователния министър домашната работа трябва да отпадне като се замени с разработване на проекти от самия ученик.