Най-значително намаление на средната работна заплата през първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава в дейностите \"Образование\" - с 14.1%, и \"Други дейности\" - с 10.8%.

През първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. с 0.3% до 671 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на средната месечна работна заплата, са: \"Професионални дейности и научни изследвания\"- с 13.0%, \"Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети\"- с 11.5%, и \"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения\" - с 11.1%. Това съобщиха от Националния статистически институт.

Най-значително намаление на средната работна заплата през първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава в дейностите \"Образование\" - с 14.1%, и \"Други дейности\" - с 10.8%.

През първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.4% спрямо първото тримесечие на 2010 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности \"Професионални дейности и научни изследвания\" - с 20.5%, \"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения\" - с 20.3%, и \"Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети\'- със 17.5%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първите три месеца на 2011 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

\"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения\" - 1 453 лева;
\"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива\" - 1 407 лева;
\"Финансови и застрахователни дейности\" - 1 303 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
\"Хотелиерство и ресторантьорство\" - 432 лева;
\"Административни и спомагателни дейности\" - 435 лева;
\"Селско, горско и рибно стопанство\" - 483 лева.

Спрямо първото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през първите три месеца на 2011 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния сектор - с 11.7%.

  1. Получавайте най-важното от деня в пощата си

    Имейл адрес