YOUTH EXPO – CREATE YOUR FUTURE представя водещи младежки организации в Европа и у нас

YOUTH EXPO – CREATE YOUR FUTURE е изложение, което представя водещи младежки организации в Европа и у нас. Организатор на събитието е Националната мрежа на Младежките центрове по програма BG 06 „Деца и младежи в риск“, чиито членове са  четирите младежки центъра в Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца. Основната цел на експото е популяризиране на професията на младежкия работник на международно и национално ниво.

В рамките на два дни (26 и 27 април) ще се проведе изложение на Гребната база в Пловдив, на което участниците - български и европейски младежки организации, ще имат възможност да представят своята работа и дейности по креативен начин пред  посетителите, както и да обменят опит и идеи за съвместна работа.  Ще се споделят добри практики в областта на младежката работа и неформалното образование между организациите, посветени на работата с млади хора. Паралелно в залите на Младежкия център ще се провеждат неформални образователни дейности на различни теми. Предвижда се да се дискутират установените стандарти за младежка работа в европейските държави.

На 28 април екипите на четирите младежки центъра на националната мрежа ще проведат обучителни сесии, посветени на представяне на методите си на работа, които са в резултат на двугодишно обучение от Съвета на Европа.

Ще се обсъдят популяризиране на ценностите на Съвета на Европа, методологията и стандарт за качество на младежка работа сред представителите на национални младежки организации, включително и такива работещи с младежи от ромски произход.

Националната мрежа на младежките центрове е създадена през октомври 2016 г. със следните цели:

· Да съдейства за включване и повишаване на  възможностите за активно гражданско участие на младите хора на национално ниво;

· Да популяризира неформалното образование;

· Да работи за промяна на нагласите на обществото към уязвимите групи, включително младежи от ромски произход;

· Да създаде условия за реализиране и разпространяване на целите и идеите на младите хора;

· Да разшири обхвата на дейност на младежките центрове;

· Да участва в изграждането на младежки политики на национално ниво и на единен стандарт за младежка работа; 

· Да повиши качеството на работа и компетенциите на младежките работници и ромските медиатори чрез обмяна на опит и добри практики;  

· Да популяризира длъжността „Младежки работник“ и да повиши общественото доверие към професията; 

· Да изгради единен стандарт за младежка работа;

· Да осъществява сътрудничество с български и чуждестранни младежки организации, с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, спорта и др.;

· Да популяризира ценностите на Съвета на Европа - права на човека, демокрация и върховенство на закона и кампании като „Движение за език без омраза“ и др.;

· Да изгражда международни партньорства с центрове, притежаващи Знак за качество на Съвета на Европа, както и други сродни организации .

Организаторите на събитието се надяват то да се превърне в традиция, която да бъде спазена от младежките центрове и да популяризира необходимостта от изграждането на повече такива в страната.

 

* Платена публикация