Информацията излезе от направена статистика на НСИ

 

По данни от проведеното преброяване на населението и жилищния фонд към началото на 2011 г. броят на лицата с висше образование е 1.348.7 хил. души или това прави всеки пети. Лицата, завършили средно образование, пък са 2.990.4 хил. души, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Всяко седмо на 100 лица е с начално и по-ниско образование показва статистиката.

 

Образователната структура на населението на седем и повече навършени години значително се подобрява през 2011 г. в сравнение с предходните години. Очевдино е, че се следва тенденцията на увеличение на дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

 

Образованието на мъжете е малко по-високо от това на жените поради по-големия относителен дял на мъжете със средно и по-високо образование - 63.6% срещу 62.4%. За сметка на това обаче жените завършват значително по-често висше образование от мъжете, като към момента на преброяването с висше образование са 791.8 хил. жени, а мъжете висшисти са съответно 556.9 хиляди.

 

Значителни са и различията в образователната структура по местоживеене. Почти три четвърти от жителите на градовете са със завършено най-малко средно образование, докато за жителите на селата този относителен дял е едва 40.3%.

 

През учебната 2011/2012 г. броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 608.8 хил., от които 109.3 хил. - в селата. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 6.7 хил., или с 1.1%.

 

През учебната 2010/2011 година общообразователните училища са напуснали по различни причини 14.5 хил. ученици, от които 12.3 хил. са учащи в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 6.9 хил., следван от заминалите в чужбина - 31.8%, и на напусналите поради нежелание да учат - 14.9%.

 

Ранното чуждоезиково обучение все повече навлиза в началния етап на основното образование. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 82.5%. Най-голям е делът на изучаващите английски език - 88.4% от тези, които изучават чужди езици.

 

Равнището на образование на населението определя облика на всяка съвременна страна, играе важна икономическа и социална роля на настоящето и бъдещето. Една от водещите цели на общоевропейската стратегия "Европа 2020" е повишаването на равнището на образование и по-специално, намаляването на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаването на дела на населението с висше или еквивалентно на висше образование.

 

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си